Cricket Commentary

South Africaद अफ्रीका
Vs Indiaभारत
50.2 0 जसप्रीत बुमराह को लुंगिसानी नगीड़ी , 0 रन
50.1 0 जसप्रीत बुमराह को लुंगिसानी नगीड़ी , 0 रन
49.6 4 ईशांत शर्मा को कागिसो रबादा , 4 रन
49.5 0 ईशांत शर्मा को कागिसो रबादा , 0 रन
49.4 0 ईशांत शर्मा को कागिसो रबादा , 0 रन
49.3 0 ईशांत शर्मा को कागिसो रबादा , 0 रन
49.2 0 ईशांत शर्मा को कागिसो रबादा , 0 रन
49.1 0 ईशांत शर्मा को कागिसो रबादा , 0 रन
48.6 0 जसप्रीत बुमराह को लुंगिसानी नगीड़ी , 0 रन
48.5 2 जसप्रीत बुमराह को लुंगिसानी नगीड़ी , 2 रन
48.4 0 जसप्रीत बुमराह को लुंगिसानी नगीड़ी , 0 रन
48.3 0 जसप्रीत बुमराह को लुंगिसानी नगीड़ी , 0 रन
48.2 0 मोहम्मद शमी को लुंगिसानी नगीड़ी , OUT कॉट मोर्नमोर्कल बोल्ड नगीड़ी
48.1 4 मोहम्मद शमी को लुंगिसानी नगीड़ी , 4 रन
47.6 0 ईशांत शर्मा को कागिसो रबादा , 0 रन