Cricket Commentary

Indiaभारत
Vs South Africaद अफ्रीका
19.6 0 क्रिस्टियान जोंकर को भुवनेश्वर कुमार , 0 रन
19.5 2 क्रिस्टियान जोंकर को भुवनेश्वर कुमार , 2 रन
19.4 2 क्रिस्टियान जोंकर को भुवनेश्वर कुमार , 2 रन
19.4 0 क्रिस्टियान जोंकर को भुवनेश्वर कुमार , 0 रन
19.3 1 फरहान बेहरादीन  को भुवनेश्वर कुमार , 1 रन
19.2 4 फरहान बेहरादीन  को भुवनेश्वर कुमार , 4 रन
19.1 1 क्रिस्टियान जोंकर को भुवनेश्वर कुमार , 1 रन
18.6 1 क्रिस्टियान जोंकर को जसप्रीत बुमराह , 1 रन
18.5 2 क्रिस्टियान जोंकर को जसप्रीत बुमराह , 2 रन
18.4 2 क्रिस्टियान जोंकर को जसप्रीत बुमराह , 2 रन
18.3 6 क्रिस्टियान जोंकर को जसप्रीत बुमराह , 6 रन
18.2 1 फरहान बेहरादीन  को जसप्रीत बुमराह , 1 रन
18.1 4 फरहान बेहरादीन  को जसप्रीत बुमराह , 4 रन
17.6 4 क्रिस्टियान जोंकर को शर्दुल ठाकुर , 4 रन
17.5 0 क्रिस्टियान जोंकर को शर्दुल ठाकुर , 0 रन